روزنگار 5/11/89


تــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟

۱ نظر:

نسیم گفت...

جل الخالق!
الان اینجا برا چی فیلتر ه؟!!!