روزنگار 5/11/89


تــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟

روزنگار 24/10/89


چند روز پیش

دم صبح

از کنار خودم گذشتم

چشم در چشم2011/1/1 Diary


Hey! Mr. Special ...

Do it over this ridiculous game.

This is a fact that there is no special event.

Do you see?

No

Special

Event

And this is the beginning of the end of you.


tik tak tak

tik tak tak

tik tak tak

روزنگار 9/10/89


شکلات های تلخ هم

دیگر

اثری بر این

سندرم خستگی مفرط

ما

ندارند

نشد!

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بســـــــوختیم در این آرزوی خام و نشد

به لابه گفت شبی میــــــر مجلس تو شوم
شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد

پیـــــــــــــام داد که خواهم نشست با رندان
بشد به رندی و دردی کشیــــــــم نام و نشد

رواست در بر اگر می‌طپد کــــــــــــــبوتر دل
که دید در ره خود تـــــــــاب و پیچ دام و نشد

بدان هوس که به مســــــتی ببوسم آن لب لعل
چه خـــــون که در دلم افتاد همچو جام و نشد

به کــــــــــــــــــــوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم
که من به خویش نمودم صد اهتمــــــام و نشد

فغان که در طلب گنج نـــــــــــــــــــامه مقصود
شدم خـــــــــــــــــراب جهانی ز غم تمام و نشد

دریغ و درد که در جست و جـــــوی گنج حضور
بسی شـــــــــــــــــــــدم به گدایی بر کرام و نشد

هزار حیـــــــــــــــله برانگیخت حافظ از سر فکر
در آن هوس که شود آن نگــــــــــار رام و نشد